💰 اجاره*بهای خوابگاه*های دانشجویی دانشگاه*های علوم پزشکی کاهش یافت


🔸 فراهانی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت از بازگشت نرخ اجاره*بهای خوابگاه*های دانشجویی دانشگاه*های علوم پزشکی به قیمت سال گذشته البته با احتساب افزایش حدود ۱۵درصد خبر داد.
🔸با توجه به تقاضای دانشجویان از ابتدای سال تحصیلی جاری مبنی بر تجدیدنظر در اجاره*بهای خوابگاه*های دانشجویی، این تعرفه که از ابتدای امسال به دلایل گوناگون افزایش زیادی پیدا کرده بود، به قیمت*های سال گذشته با احتساب حدود ۱۵ درصد افزایش به نسبت سال قبل تغییر کرد.


کانال ما :@acheme.ir