🔴آزمون مترجمان رسمی سال آینده برگزار می*شود
مدیرکل اسناد و امور مترجمان رسمی معاونت حقوقی قوه قضاییه:
🔸در سال آینده آزمون مترجمان رسمی را برگزار خواهیم کرد که اولویت ما با شهر*هایی است که مترجم ندارند و نیز زبان*هایی است که تعداد مترجمان آن کم است.
🔸برای شهر تهران به جمع بندی برای اینکه چه تعداد مترجم برای چه زبان*هایی نیاز داریم نرسیده ایم و در حال نیاز سنجی برای استان*ها و سپس در تهران هستیم.
🔸 از جمع بندی و نیازسنجی اواخر خرداد یا اوایل تیرماه سال آینده آزمون مترجمان رسمی را برگزار خواهیم کرد.


کانال ما: @acheme-ir