������طرح جذب اساتید نیمه وقت به ویژه اساتید خانم ارائه شد
کی نژاد، رئیس هیات عالی جذب:
������پیشنهاد جذب اساتید نیمه وقت توسط دانشگاه ها برای این ارائه شده تا دانشگاه هایی که مشکل پست، ردیف و اعتبار ندارند، به جای یک نفر، ۲ نفر به صورت نیمه وقت جذب کنند.
������اگر این جذب از اساتید خانم صورت گیرد بسیار بهتر است، چرا که مجلس نیز ۲۰ ساعت فعالیت خانم ها را تصویب کرده.
������خانم ها در رابطه با بحث خانواده محور هستند، چه نیازی است که یک خانم ۴۰ ساعت حضور داشته باشد. می تواند ۲۰ ساعت حضور داشته و ۲۰ ساعت بعدی توسط فرد دیگری تکمیل شود؛ البته باید دید دانشگاه ها از این طرح استقبال می کنند یا خیر.

کانال ما : @acheme-ir