خواص دیسپرس کننده
[تنها کاربران انجمن مجاز به مشاهده لینک ها می باشند.برای مشاهده تمامی لینک ها و استفاده از تمامی امکانات انجمن کنید] هیچگونه اثری روی شفافیت شید رنگ ندارد بلکه باعث براق شدن شید نیز میشود و در محیط های اسیدی و قلیایی خواص خود را محفوظ می دارد و با هر گونه آبی سازگار است.
موارد مصرف و کاربرد دیسپرس کننده: این محصول را می توان جهت دیسپرس کردن رنگ های بازیک، خمی و دیسپرس در حمام رنگرزی و یا دیسپرس کردن انواع پیگمنت ها در خمیر چاپ به کار برد.
نحوه مصرف دیسپرس کننده: این محصول را در هنگام آماده کردن محلول رنگ همراه با آب به رنگ اضافه کرده و سپس آن را به حمام رنگرزی اضافه می نمایند.
انبارداری دیسپرس کننده: شرایط مطلوب برای نگهداری این محصول بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد است و توصیه می شود از بسته بودن درب بشکه ها اطمینان حاصل کرده و از قرار گرفتن دردمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری گردد. این ماده حداکثر به مدت یکسال در شرایط معمولی محیط قابل نگهداری و پایدار مانده و رنگ و خواص آن تغییر نمی نماید.
دیسپرسیون و تکنولوژی آن
مرحله ی دیسپرسیون در پروسه ی ساخت رنگ، از نظر صرف زمان و انرژی، پردردسر ترین مرحله می باشد. که این بواسطه ی تفاوت در تنش سطحی فاز مایع (رزین ها و حلال ها) و فازجامد (پیگمنت ها و فیلر ها) است . ذرات اندازه ی پیگمنت ها و فیلر ها درحالت عادی در بسته بندی های فروش ، به اندازه ی اولیه شان نیستند ، بلکه به فرم آگلومرات میباشند. فرآینددانه بندی در واقع درهم آمیختن و یک پارچه شدن مواد جامد در مایع است. درطی این فرآیند اگلومرات ها تبدیل به دیسپرسیونی از ذرات می گردند که حتی می تواند تا سایز اولیه ی ذرات، کوچک شوند.
این پروسه شامل مراحل زیر است: خیس شدن، جایگزینی هوا و آب با رزین، دانه بندی و اسیاب شکسته شدن مکانیکی و جدا شدن ذرات و رسیدن به اندازه ی اولیه، دیسپرسیون توزیع این ذرات در مایع، پایداری حفظ جدا ماندن ذرات برای مدت طولانی.


انواع دیسپرس کننده
دو گروه اصلی دیسپرس کننده وجود دارد:
دیسپرس کننده ها با وزن مولکولی کم.
دیسپرس کننده ها باوزن مولکولی بالا.
هر دو نوع این مواد کم و بیش در تمامی مراحل دیسپرسیون نقش مستقیم و مهمی دارند.دیسپرس کننده های با جرم مولکولی کم از نظر ساختار شیمیایی به چهار گروه تقسیم می شوند:
• آنیونیک • کاتیونیک • خنثی از نظر الکتریکی • غیر یونی.
وزن مولکولی این مواد بین ۲۰۰۰-۱۰۰۰ گرم بر مول میباشد .
تاثیرات دیسپرس کننده ها
تاثیر دیسپرس کننده با دو فاکتور بررسی میگردد: جذب گروه قطبی آن به سطح پیگمنت و رفتار زنجیر غیر قطبی آن در اطراف ذره.
مولکول های با فقط یک گروه قطبی ، خود را به سطح پیگمنت می چسبانند و با زنجیرهای غیر قطبی خود به سمت رزین گسترش پیدا می نمایند. اگر مولکول ها دارای گروه های قطبی بیشتر باشند آنها به طوری آرایش پیدا می کنند که گروه های قطبی آزاد، پیوند هیدروژنی تشکیل داده و در نتیجه با پیگمنت ها یک ساختار فیزیکی تشکیل بدهند. کاربرد اصلی این نوع دیسپرس کننده ها در سیستم های با فیلر بالا مانند پرایمرها و بتونه ها برای روکش های صنعتی و دریایی می باشد.