روش محاسبه میزان گرم از یون سولفات موجود مثلا در 5 گرم سدیم سولفات Na2So4 را میخاستم؟ لطفا محاسبات به صورت عددی نوشته شود؟